Etik Kurallar

Sompo Sigorta’nın Davranış Kuralları ve Etik Politikası

Davranış Kuralları şirket çalışanlarına, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında uymak durumunda oldukları temel yasal yükümlülükler, müşterek değerler ve etik gereklilikler konusunda belirli bilgiler ve rehberlik sağlar.

Tüm Sompo Sigorta (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) çalışanlarının, şirketin faaliyetleri ile ilgili tüm kanuni ve denetleyici mevzuat ile dâhili talimatları gözetmeleri gerekir. Çalışanlar, Şirket’in itibarını korumakla ve Şirket’e zarar verebilecek her türlü davranış ve eylemden sakınmakla yükümlüdür. 

Menfaat ve Hediyelerin Kabulü

Şirket mensuplarının, Şirket tarafından yürütülmekte olan faaliyetleriyle ilgilenen veya bu faaliyetlere karşı ticari ilgi içerisinde oldukları bilinen diğer şahıslarla ve/veya kuruluşlarla (Bundan böyle “İlgili Şahıslar” olarak anılacaktır.) olan ilişkilerini profesyonel seviyede ve eşit mesafede tutmaları gerekir. Dolayısıyla, tüm Şirket mensuplarının, bu gibi İlgili Şahıslar’a yönelik, sosyal ve/veya profesyonel anlamda kabul edilemez olarak algılanabilecek ya da yorumlanabilecek davranışlardan ve/veya ilişkilerden kesinlikle kaçınmaları gerekir.

Şirket mensuplarının, herhangi bir İlgili Şahıs’a yönelik olarak her ne sebeple olursa olsun aşağıdaki davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır:

  1. Kabul edilebilir herhangi bir genel iş uygulamasının ötesine geçen, herhangi bir menfaat (nakit para, ticari kazanç veya benzeri) sunulması veya kabul edilmesi
  2. Kabul edilebilir herhangi bir genel iş uygulamasının ötesine geçen, herhangi bir ağırlama ve/veya hediye (bu gibi herhangi bir ağırlama ve/veya hediyenin bedelsiz ya da özel düşük bir bedel karşılığında) sunulması veya kabul edilmesi
  3. Herhangi bir Şirket mensubunun ya da ilgili tarafın, yukarıdaki (1) ve (2) sayılı fıkralarda yasaklanmış fiillere teşvik edilmesi
  4. Makul genel iş uygulamaları kapsamına aykırı her türlü davranış 

Ayrımcılık Yapmama

Tüm çalışanların, tüm bireylerin kişisel haysiyetini, mahremiyetini ve kişilik haklarını gözetmeleri gerekir. Şirket bünyesinde herhangi bir ayrımcılığa (yaş, cinsiyet, etnik köken, milliyet, siyasi görüş, ırk ve din temelli olmak üzere) cinsel tacize, diğer kişisel taciz türlerine ya da tahkir edici davranışlara, herhangi bir yıldırmaya, şiddete veya tehdide müsamaha gösterilmez.

Şirket mensuplarının, tüm şahıslara yönelik olarak karşılıklı saygı temelinde bir davranış tarzı benimsemesi gerekir. Hiçbir Şirket mensubu, hiçbir şahsa karşı her ne sebeple olursa olsun ayrımcılık yapmayacaktır. 

Çıkar Çatışmaları

Şirket mensuplarının, mesleki ve özel yaşamlarına ilişkin konuları birbirinden açık bir biçimde ayırmaları gerekir. Şirket mensuplarının, kişisel menfaatleri için Şirket bünyesindeki işlerinden ve/veya pozisyonlarından yararlanmamaları gerekir. Çalışanların, Şirket’in ve mensuplarının çıkarlarını en üstte tutma kabiliyetlerine engel olabilecek ve hatta böyle bir görünüm arz edebilecek her türlü faaliyete, ilgiye veya ilişkiye bu hassasiyet içerisinde yaklaşmaları beklenir. Kaçınılmaz kişisel çıkar çatışmalarının, birim müdürlerine açıklanması gerekir. Tereddütlü durumlarda konu Uyum Bölümü’ne havale edilmelidir. 

Gizlilik ve Bilgilerin Korunması

  1. Şirket mensuplarının, Şirket’in herhangi bir gizli bilgisini (aşağıda tanımlandığı üzere) ve ticari sırrını (aşağıda tanımlandığı üzere) ifşa etmeleri kesinlikle yasaktır. “Ticari Sırlar”, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir araştırma ve geliştirme planı, satın alma planı, pazarlama veya satış planı, müşteri listesi, finansal veri, maliyet ve fiyat bilgisi ve sair işe ilişkin kayıtlar içerisinde yer alan bilgiler ile makul çerçevede bunlar ile ilgili her türlü konsept ve fikirleri (sözlü veya yazılı), bilgisayar donanım ve yazılım yöntemlerini, formülleri, teknikleri, know-how’ı, keşifleri, kavramları ve fikirleri içine alır. “Gizli Bilgiler”, her türlü ticari sırlar, sır mahiyetindeki veya gizli mahiyetteki faaliyetler, süreçler, muameleler veya Şirket’in ya da herhangi bir iştirakinin ya da bağlı kuruluşlarının organizasyonuna, ticari faaliyetine, finansmanına, işlemlerine ya da işlerine ilişkin her türlü bilgi manasına gelir.
  2. Şirket mensuplarının, görevleri icabı öğrenmiş olabilecekleri herhangi bir gizli bilgiyi ve ticari sırrı ifşa etmeleri kesinlikle yasaktır. 

Şirket Varlıklarının Korunması

Şirket varlıkları, maddi varlık ve malların yanı sıra maddi olmayan unsurları (yazılım ürünleri gibi fikri mülkiyete tâbi unsurlar), bilgileri ve çalışanların fikir ve bilgi birikimlerini de içine alır. Her çalışan, yalnızca kabul edilebilir iş amaçları doğrultusunda kullanılabilecek ve hiçbir surette yasa dışı amaçlara yönelik olarak kullanılmaması gereken söz konusu kurumsal varlıkları korumakla sorumludur. 

Bilgi ve İletişimin Bütünlüğü ve Doğruluğu

Gerek dâhili kullanıma gerekse de harici iletişime yönelik tüm kayıt ve raporların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olması gerekir. Bu husus, şirketin iş geliştirme faaliyetleri ile mali durumuna ilişkin diğer raporların yanı sıra, özellikle muhasebe ve hesap kayıtları açısından geçerlilik arz eder.

Yalnızca Yönetim Kurulu üyeleri ya da açıkça yetkilendirilmiş çalışanlar, medyaya resmî açıklamalarda bulunabilir, medya ya da hissedarlar ile iletişim kurabilir. Şirket dışından gelen bilgi taleplerinin, belirtilen çalışanlara yönlendirilmesi gerekir.

Hiçbir Şirket mensubunun, Şirket’in ve hissedarlarının çıkarlarına aykırılık teşkil edebilecek veya bunlarla çatışabilecek herhangi bir davranış ya da eylem içerisinde olmaması gerekir. 

Kanunlara Uygunluk

Şirket mensuplarının, görevlerini yerine getirirken tüm meri kanun ve/veya yönetmelikleri eksiksiz biçimde gözetmeleri gerekir. Herhangi bir eylemin hukuka uygunluğu konusunda bir kuşku oluşturması durumunda, ilgili çalışanın, konuyu derhal müdürüne ya da Hukuk Bölümü’ne danışması gerekir. Hiçbir çalışan, her ne sebeple olursa olsun yasa dışı ya da ahlaka aykırı bir eylem içerisine girmeyecek ya da başkalarına doğrudan veya dolaylı olarak bu doğrultuda bir talimatta ve/veya teşvikte bulunmayacaktır. 

Mesleki Davranış Kuralları ve Etik Politikası İhlallerinin Önlenmesi

Bu politika içerisinde ortaya konan Mesleki Davranış Kuralları açısından muhtemel bir ihlal teşkil edebilecek herhangi bir durum ya da koşul ortaya çıktığı takdirde, her Şirket mensubunun, durumu (En yakın amirine veya Şirket tarafından bu gibi durum ve konuları ele almak üzere görevlendirilmiş diğer şahıslara ve/veya kurullara) bildirerek söz konusu şahıs ya da kurullara danışması ve bu gibi konu ve durumları, herhangi bir Mesleki Davranış Kuralları ihlalinin önüne geçme doğrultusunda ele alması gerekir. 

Usulsüzlüklerin Bildirilmesi

Şirket mensupları, acenteleri ve müşteriler dâhil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere herhangi bir tarafa ilişkin bir usulsüzlük tespit eden veya böyle bir usulsüzlükten haberdar olan Şirket mensuplarının, konuya ilişkin hareket tarzının benimsenmesi açısından konuyu derhal Kurumsal Yönetim Bölümü’ne bildirmeleri gerekir. Usulsüzlük tespit edildiği takdirde, ilgili taraf Mesleki Davranış Kuralları ve Etik Politikası çerçevesinde disiplin cezasına tâbi tutulur. 

Davranış Kuralları ve Etik Politikasının Yönetimi

Şirket’in Davranış Kuralları’na ve Etik Politikası’na uyumu, Kurumsal Yönetim Bölümü’nce gözetilir. 

Gözden Geçirme ve Değişiklikler

Yönetim Kurulu; Davranış Kuralları ve Etik Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

30 Saniyede Teklif Al
Trafik Kasko Tamamlayıcı Sağlık Dask Seyahat
Geri Trafik
Geri Kasko
Geri Tamamlayıcı Sağlık
Geri Dask
Geri Seyahat
YENİ DASK
DASK YENİLEME
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA HARİÇ)
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA DAHİL)
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al