Müşteri Aydınlatma Metni

SOMPO SİGORTA A. Ş. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI*

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, İstanbul Ticaret Sicilinde 455439-0 no ile kayıtlı; Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sok. No: 10  Beykoz / İstanbul adresinde mukim, 0387019755300019 MERSİS no’lu, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ve 3870197553 vergi no’lu Sompo Sigorta A.Ş. (“Sompo Sigorta” ya da “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1.    Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Tarafınıza ait kişisel veriler, Sompo Sigorta tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

2.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgilerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi, teklif hazırlanması, poliçe onayı, reddi, tanzimi, yenilenmesi, güncellenmesi, eş, çocuk ve ilgilerin poliçeye dâhil edilmesi, sigortacılık işlemleri, asistans hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Çeşitli sigorta dallarında poliçe ve teklif çalışmalarının yapılması, tanzimi, yenilenmesi, tahsilat süreçlerinin yönetimi, prim ve komisyonların ödenmesi, geliştirme çalışmalarının yapılması, reasürans ve koasürans süreçlerinin yürütülmesi
 • Hasar ihbarlarının temini, incelenmesi, değerlendirilmesi, neticelendirilmesi, ödemelerin yapılması, eksper atanması, eksper süreçlerinin yürütülmesi,  anlaşmalı tutanakların sisteme girilmesi, pert ve hasarlı araç satışı,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
 • Rücu taleplerinin yapılması, değerlendirilmesi ve karşılanması,
 • Risk analizi ve yönetimi,
 • Saha denetim ve şüpheli hasar araştırması süreçlerinin yönetimi,
 • Aleyhe açılan davalara ve/veya hasar ihbarlarına ilişkin  bazı verilerin aktüer firmalar ile paylaşımı,
 • Pazarlama amacı taşımayan; Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, asistans hizmetlerinin değerlendirilmesi, şikâyet yönetimi, ilgili veriler doğrultusunda müşterilerin segmente edilmesi, anket çalışmalarının yapılması, ex-gratia hizmetlerinin sağlanması, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Dış hizmet tedarik edilen firmalardan teknik destek temin edilmesi,
 • Veri tabanı oluşturulması, korunması, yedeklenmesi ve gözetimi,
 • Muhaberat faaliyetleri,
 • Elektronik Ticaret Kanunu uyarınca alınan onay sonucu her türlü ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Kamera kayıtlarının alınması,
 • Sigortacılık faaliyetleri kapsamında raporlamalar yapılması,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek maksadıyla Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Masak gibi kamu kurum ve kuruluşlar ile yargı mercilerine aktarılması

Açık Rızanız bulunması durumunda;

 • Poliçe yapılması aşamasında sağlık verilerine ilişkin uzman görüşü alınması, geçmiş hasar araştırması
 • Kampanyalar oluşturulması da dâhil pazarlama operasyonlarının yürütülmesi, çapraz satış yapılması
 • Aleyhe açılan davalara ve/veya hasar ihbarlarına ilişkin sağlık verilerinin medikal firmalar ile paylaşımı,
 • Sigortacılık hizmetlerinin kalitesini, müşteri memnuniyetini ölçen anketler de dahil olmak üzere her türlü anket çalışması, Pazar araştırması   

Yukarıda maddeler halinde sayılan durumların KVKK madde 5/2 , madde 6/3 ve madde 28 ve benzer istisna hallerine girmemesi durumlarına ilişkin amaçlar

İle işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, internet sitemizde yer alan Sompo Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

3.    Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Sompo Sigorta tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, 2. Madde de belirtilen amaçlarla veya sigortacılık işlemleri, sözleşmesel, mevzuatsal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; Şirketin ana şirketine (Bölge Müdürlükleri, Şubeler dahil), Acentelere, Brokerlere, iş ortaklarına, iştiraklerine, kamu kurumlarına, Sağlık Harcamaları Yönetimi hizmeti alınan firmalara, aracılara, eğitim firmalarına, araştırma firmalarına, anlaşmalı aktüere, medikal danışmana, asistans firmalara, bilirkişilere, diğer sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerine, destek hizmeti alınan firmalara, bağımsız denetim şirketlerine ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

4.    Yurt Dışına Veri Aktarımı

Sompo Sigorta tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

5.    Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Sompo Sigorta tarafından form, e-posta, telefon, sms, web sitemiz, mobil uygulamamız, facebook üye girişi, kargo, yazışmalar, saha çalışmaları, otoanaliz, sosyal medya, 3. kişiler, tebligat, web ara yüzü, kamera kaydı, asistans firmalar, Acenteler, Brokerler, raporlar ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. İnternet sitemizde yer alan Facebook hesabı üzerinden giriş yapılması ve/veya üye olunması durumunda da Sompo Sigorta A.Ş. tarafından sağlanılan hizmet doğrultusunda Facebook hesabındaki kişisel verilere erişim sağlama/işleme/aktarma/kullanma/kaydetme imkanı doğmuş bulunmaktadır. Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarından hangi verilerin Sompo tarafından erişilebilir olup olmayacağı ayarlanabilmektedir .Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6.    KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Sompo Sigorta tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu’nu İletişim sayfamızda bildirilen Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Sompo Sigorta, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin Sompo Sigorta tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.    Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Sompo Sigorta nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu ile İletişim sayfamızda bildirilen Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirebilirsiniz.

VERİSAHİBİ ADI SOYADI

TARİH

İMZA