Bilgi Açıklama Politikamız

Bilgi Açıklama Politikasının Amacı

Bilgi açıklama politikasının amacı, ticari sırlar dışındaki bilgilerin hissedarlar, çalışanlar, müşteriler ve diğer ilişkili taraflarca zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir ve eşit koşullarda paylaşılmasının sağlanmasıdır. 

Açıklama İçerikleri

Şirket; Sigortacılık Kanunu, bu kanuna ilişkin düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ve diğer açıklamaları, genel kabul görmüş muhasebe standartları ile Kurumsal Yönetim prensiplerini gözeterek kamuoyu ile paylaşır. 

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Belirtilen amaca hizmet etmesi adına, kamuoyunun bilgilendirilmesi aşağıda ifade edilen kanallardan sağlanmaktadır.

Kurumsal İnternet Sitesi: Şirketimiz, kurumsal internet sitesi meri mevzuata uygun olarak kamuoyunu ve tüm ilişkili tarafları doğru ve anlaşılır biçimde bilgilendirmek amacıyla hazırlanır.

İnternet sitemizde Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik’te belirtilen zorunlu içeriğin yanı sıra aşağıdaki bilgiler yayınlanır:

  1. Türkçe ve İngilizce olarak Şirket’e ilişkin kurumsal bilgiler
  2. Şirketin ticaret sicili ile ilgili ayrıntılar
  3. Ana sözleşme
  4. Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler (Değişiklikleri müteakip güncellenir.)
  5. Faaliyet raporları (Yıllık güncellenir.)
  6. Dipnotlar dâhil olmak üzere cari yıl ile son beş yılı kapsayan bağımsız denetim raporları ve mali raporlar
  7. Şirketin misyonu ve vizyonu

Basın Açıklamaları: Basın ile düzenli olarak görüşme ve toplantılar yapılması öngörülmemektedir, gerek görüldüğünde veya basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı ve görsel medya vasıtasıyla basın açıklamaları yapılır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir.

Ticaret Sicil Gazetesi: Ana sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantısı veya sermaye artırımı gibi durumlarda gerekli ilan ve duyurular, Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılır.

Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer hususlara ait bildirimler, şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dâhilinde imzalanarak kamuya duyurulabilir.

Bilgi Açıklama Politikasının Yönetimi

Bilgi Açıklama Politikası’nın yönetiminden Pazarlama Koordinatörlüğü sorumludur.

Gözden Geçirme ve Değişiklikler

Yönetim Kurulu, Bilgi Açıklama Politikası’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


30 Saniyede Teklif Al
Trafik Kasko Tamamlayıcı Sağlık Dask Seyahat
Geri Trafik
Geri Kasko
Geri Tamamlayıcı Sağlık
Geri Dask
Geri Seyahat
YENİ DASK
DASK YENİLEME
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA HARİÇ)
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA DAHİL)
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al