Kâr Dağıtım Politikası

Sompo Sigorta, Şirket hedefleri ile Şirket grup stratejisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sigortacılık mevzuatına uygun olarak kar dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtımı sırasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasındaki denge korunmakta olup, kar dağıtım kararının verilmesinde yasal kayıtlarda bulunan dağıtıma konu kaynakların yeterliliği, kârlılık, nakit durumu, sermaye gereksinimi ve finansman politikaları dikkate alınmaktadır.

Şirkette kâr dağıtımına, Yönetim Kurulu teklifine istinaden; Genel Kurul takdiri ile karar verilmektedir. Safi kârın bir kısmını veya tamamını gelecek yıla veya fevkalade yedek akçeye nakledilmesi, dağıtılacak temettünün nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması konularında karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, kanun ve sözleşme hükümleri uyarınca gerekli ayırmaları yaptıktan sonra, kalan şirket kazancı üzerinde tasarruf hakkına sahip olup, Yönetim Kurulu teklifinden bağımsızdır.

Kâr dağıtımı, meri mevzuatlar çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan dönem net kârı ve dağıtılabilir kâr üzerinden yapılmaktadır. Tutar, kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle, kanun ve esas sözleşme hükümlerince ayrılması gerekli diğer paralar safi kârdan ayrıldıktan sonra belirlenmektedir.

Kâr dağıtımı sürecinde tahakkuk eden kârın bir defada veya birkaç taksitte ödenmesi mümkündür.

Kâr dağıtımına ilişkin hususlar, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve faaliyet raporunda belirtilerek Bilgi Açıklama Politikası çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.


30 Saniyede Teklif Al
Trafik Kasko Tamamlayıcı Sağlık Dask Seyahat
Geri Trafik
Geri Kasko
Geri Tamamlayıcı Sağlık
Geri Dask
Geri Seyahat
YENİ DASK
DASK YENİLEME
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA HARİÇ)
TÜM DÜNYA (AMERİKA VE KANADA DAHİL)
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al
GERİ Seçimi Değiştir
Teklif Al