Kâr Dağıtım Politikası

Sompo Sigorta Anonim Şirketi, Şirket hedefleri ile Şirket grup stratejisi doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sigortacılık mevzuatına uygun olarak kar dağıtımı yapmaktadır.

Şirket kâr dağıtımına konu olacak tutarların belirlenmesi sırasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasındaki denge korunmakta olup, kar dağıtım kararının verilmesinde yasal kayıtlarda bulunan dağıtıma konu kaynakların yeterliliği, karlılık, nakit durumu, sermaye gereksinimi ve finansman politikaları dikkate alınmaktadır.

Şirkette kar dağıtımına, Yönetim Kurulu teklifine istinaden; Genel Kurul takdiri ile karar verilmektedir. Şirketin yıllık karı, yıllık bilançoya göre belirlenir. Net Dönem karının bir kısmının veya tamamının gelecek yıla veya olağanüstü yedek akçeye nakledilmesi, dağıtılacak temettünün nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması konularında karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul, kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca gerekli ayırmaları yaptıktan sonra kalan şirket kazancı üzerinde tasarruf hakkına sahip olup, Yönetim Kurulu teklifinden bağımsızdır.

Kar dağıtımı mer'i mevzuatlar çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan net dönem karı üzerinden yapılmaktadır. Tutar, kanuni ve isteğe bağlı yedek akçelerle, kanun ve Ana Sözleşme hükümlerince ayrılması gerekli diğer paralar, net dönem karından ayrıldıktan sonra belirlenmektedir.

Kanunen zorunlu yedek akçeler ayrılmaksızın kar payı dağıtımına, karın ertesi yıla aktarılmasına veya isteğe bağlı yedek akçe ayrılmasına karar verilemez. 

Kar dağıtımı sürecinde tahakkuk eden kârın bir defada veya birkaç taksitte ödenmesi mümkündür. Karın ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine yine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Kar dağıtımına ilişkin hususlar, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve faaliyet raporunda belirtilerek Bilgi Açıklama Politikası çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.