Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyetleri nedeniyle verdikleri zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendilerine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleplerle bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dâhilinde teminat sağlanmaktadır.


..