Davranış Kuralları ve Etik İlkeler

Mevzuata, İlgili Düzenlemelere ve Şirket Kurallarına Uyum  

Çalışanların, görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm mer'i mevzuat ve düzenlemeler ile şirket kurallarını eksiksiz biçimde gözetmeleri gerekmektedir.

Bu amaçla;

 • Yürütülen faaliyetlerle ilgili olabilecek kanun ve düzenlemelere hakim olunması, yeni mevzuat ve mevzuat değişikliklerinin izlenmesi;
 • Sektör uygulamaları, sigortacılık uygulamaları ya da şirket içi uygulamaların toplumun beklentileriyle örtüşüp örtüşmediğinin değerlendirilmesi,
 • Yerel kanun ve düzenlemelerin yanı sıra faaliyetlere etki edebilecek uluslararası kurallara ve ilgili ülkelerin kanun ve düzenlemelerine de riayet edilmesi;
 • Müşteriler, iş ortakları, acenteler ya da diğer paydaşlarla olan ilişkilerde kanun, diğer yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş etik standartlar, sosyal kurallar ve kurumsal teamüllere uygun hareket edilmesi esastır.

İnsan Haklarına Saygı ve Dürüst İşlem İlkesi

Şirket faaliyetlerinin her alanında insan haklarına saygı esastır. Çalışanların, diğer tüm şahıslara yönelik olarak karşılıklı saygı temelinde bir davranış tarzı benimsemesi ve hiçbir şahsa karşı her ne sebeple olursa olsun ayrımcılık yapmaması gerekmektedir.

Bu amaçla;

 • Şirket’in faaliyetleri doğrultusunda, insan haklarına saygıyı ve korunmasını amaçlayan kanunlar ve düzenlemeler ile şirket içi kuralların anlaşılması ve bunlara uyulması,
 • Şirket’in yürüttüğü tüm faaliyetlerde fark gözetmeksizin tüm insanlara saygı duyulması ve herkes ile saygı çerçevesinde saygın ilişkiler kurulması, ırk, din, ten rengi, etnik köken, mezhep, milliyet, cinsiyet, engellilik ya da başka herhangi bir sebeple haksız bir ayrımcılık yapılmaması,
 • Zorla çalıştırma, çocuk işçiler ya da insan ticareti gibi insan haklarına aykırı herhangi bir faaliyette kat'i surette yer alınmaması,
 • İş hayatında eşitliği öngören kanun ve düzenlemelere uyum sağlanması ve adil ve tarafsız istihdam politikaları uygulanması esastır.

Tüm Çalışanlar, şirket’in müşterileri, sermayedarları, diğer çalışanları, tedarikçileri, düzenleyici kurumları, iş ortakları, rakipleri ve benzer diğer taraflarla yürütülen tüm faaliyetlerde adil olmaya ve iyi niyetle hareket etmeye gayret gösterir. Çalışanların manipülasyon, tehdit, baskı, örtbas, imtiyazlı ya da gizli bilgilerin suiistimali, yalan beyan, hileli davranış ya da dürüst olmayan herhangi bir yolla fayda sağlaması kat'i surette yasaktır.

Sağlıklı ve Güvenli İş Ortamı

Çalışanların, iş ortaklarının ya da üçüncü şahısların akıl ve fiziki sağlıklarını tehdit eden herhangi bir endişe olmaksızın, gönül rahatlığıyla kabiliyetlerini gösterebilecekler sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının kurulması ve desteklenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla;

 • Çalışan hakları ile ilgili kanun ve düzenlemeler ile şirket içi kuralların anlaşılması ve bunlara uyulması,
 • Şirket içi veya dışında; zorbalık, şiddet içeren her türlü eylem, tehdit, cinsel taciz ya da fiziksel ya da zihinsel suiistimal gibi herhangi bir tacize hiçbir surette izin verilmemesi esastır.

Şirket Varlıklarının ve Fikri Mülkiyetinin Korunması

Şirket varlıkları, bilgiler, materyaller, gereçler, zaman, fikri haklar, yazılım, donanım ve ekipmanlar da dahil olmak üzere şirket’in sahip olduğu, imtiyazı altında bulunan ya da şirket’e ait olan her türlü değerli kaynaktır. Şirket varlıklarının korunması ve sadece Şirket faaliyetleri için kullanılması gerekmektedir. Tüm Çalışanlar şirket varlıklarının zarar görmesini, çalınmasını ya da yanlış kullanılmasını önlemek üzere makul tedbirler almakla yükümlüdür. Şirket varlıklarının izinsiz olarak kişisel amaçlarla kullanılması yasaktır.

Her bir çalışan, sürekli olarak güncellenen şirket e-mailleri, internet erişimi ve network güvenliğinin yönetimine ilişkin düzenlemeler başta olmak üzere, şirket varlıklarının kullanımına ilişkin ilgili politikalara uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür.

Bu amaçla;

 • Bilgiler, materyaller, gereçler, zaman, fikri haklar, yazılım, donanım ve ekipmanlar da dahil olmak üzere şirket’in sahip olduğu, imtiyazı altında bulunan ya da şirket’e ait olan her türlü değerli kaynak dahil olmak üzere, şirket varlıklarının sadece şirket’in faaliyetleri için kullanılması ve bu varlıkların hileli şekilde ya da kişisel amaçlar kullanımına, çalınmasına, israfına ve ya da bu varlıklara zarar verilmesine hiçbir surette müsaade edilmemesi,
 • İnternette ya da sosyal medya gibi mecralarda şirket’in zedeleyebilecek herhangi bir yorum ya da bilgi paylaşımının yapılmaması esastır.

Uygun Dokümantasyon ve Belge Yönetimi

şirketin işlem ve faaliyetleri ile ilgili belgelerin, verilerin, vb. oluşturulması ve yönetilmesi süreçlerinde kanun, düzenleme ve Şirket kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla;

 • Tüm transfer hareketlerinin kayıtları da dahil olmak üzere şirket’in belgelerinin, e-maillerin ve verilerinin doğru şekilde oluşturulması ve saklanması, faaliyet kayıtlarının gerçek verileri yansıtması ve bunların ilgili kanun ve düzenlemeler ile şirket içi kurallara uygun şekilde muhafaza edilmesi,
 • Belgelerin, e-maillerin ve verilerin saklama süreleri sonunda kanun ve düzenlemeler ile başta Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası olmak üzere şirket içi kuralların öngördüğü şekilde imha edilmesi esastır.

Adil ve Serbest Rekabet

Müşteriler, rakipler, iş ortakları, vb. taraflarla dürüst ilişkiler tahsis edilmesi ve ilişiklerin bu doğrultuda sürdürülmesi; adil ve serbest rekabet ilkesine uyulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, şirket Çalışanlarının herhangi bir rakip ile kurulacak bir sözleşmeye ya da anlaşmaya taraf olması, herhangi bir ürün ya da hizmetin ticaretinin “makul herhangi bir sebebe dayanmaksızın kısıtlanmasına” neden olacak herhangi bir eylem ya da davranış içinde olması yasaktır.

Belirli sektörel ticari kuruluşlarda yer alınması şirket tarafından desteklenmekle birlikte, bu sektörel ticari toplulukların resmi ya da gayri resmi toplantılarında yukarıda söz edilen konular ya da rekabet açısından hassas olarak nitelendirilebilecek herhangi bir verinin gündem edilmemesi ya da paylaşılmaması gerekmektedir.

Bu amaçla;

 • Tekelcilikle mücadele ve adil rekabet mevzuatına uyum sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin fiyat, satış şartları, maliyet ve kar gibi bilgilere meşru yollar kullanılarak erişilmesi ve rakipler ile üstü kapalı da olsa önemli bilgilerin paylaşılmaması,
 • Rakiplerle haksız rekabete neden olabilecek aşağıda örnekleri verilen işbirliklerinden kat'i suretle kaçınılması,
 • Ürün ve hizmetlerin satış fiyatları, satış şartları, özel oranlar, teminat şartları ya da formları ile ilgili anlaşma yapmak,
 • Pazarın paylaşımı, belli şirketlerin dolaylı olarak ya da doğrudan saf dışı bırakmak,
 • Underwriting rehberleri/uygulamaları oluşturmak,
 • Tamirciler, üçüncü taraf yöneticiler, vb. gibi hizmet alınan dış tedarikçiler için ücret belirlemek,
 • Müşteri yönlendirmek,
 • Belli bir bölgeden/belli bir branştan çekilmek,
 • Sadece bir sigortalıya ya da bir sigortalı grubuna belirli bir teminat sunmak,
 • Sadece bir sigortalıya ya da bir sigortalı grubuna poliçe yapmayı reddetmek,
 • Dış kaynak tedarikçileri ile olan ilişkilerin kat'i suretle suiistimal edilmemesi,
 • İhalelere meşru olmayan yollarla girilmesi,
 • İnternette ya da sosyal medya gibi mecralarda diğer şirketlere iftira niteliğinde değerlendirilebilecek herhangi bir yorum ya da bilgi paylaşımının yapılmaması esastır.

Rüşvet Yasağı

Düzenli bir rekabet serbestliğinin oluşturulması ve korunmasına katkı sunmak amacıyla, yüksek ahlaki değerleri hedef alan bir anlayış ile rüşvet ilişkilerinden uzak durarak adil işlemler yürütülmesi gerekmektedir.

Bu amaçla,

 • Çalışanların, şirket tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerle ilgilenen veya bu faaliyetlere karşı ticari ilgi içerisinde oldukları bilinen diğer şahıslarla ve/veya kuruluşlarla olan ilişkilerini profesyonel seviyede ve eşit mesafede tutmaları, bu gibi ilgili şahıslara yönelik, sosyal ve/veya profesyonel anlamda kabul edilemez olarak algılanabilecek ya da yorumlanabilecek davranışlardan ve/veya ilişkilerden kesinlikle kaçınmaları,
 • Kabul edilebilir herhangi bir genel iş uygulamasının ötesine geçen herhangi bir ağırlama ve/veya hediyenin sunulmaması veya kabul edilmemesi. 

Çalışanların, bağlı oldukları yöneticilerinin yazılı onayı olmaksızın, resmi yetkililer ya da resmi kurum çalışanlarına ya da bunların aile üyelerine nakit, hediye ya da iş imkânı sunması ya da bu kişilere iş teklifinde bulunması kat'i surette yasaktır. Hediye ya da herhangi bir şekilde ödeme ile ikna edilmeye çalışılan çalışanların durumu İç Kontrol ve Uyum Departmanı’na iletmeleri esastır.

Hediye & Ağırlama

Çalışan adına gelen “kişiye özel” ve şirket tarafından somut olarak belirlenen tutarın üstünde olan hiçbir hediyenin kabul edilmemesi esastır.

Sadece tanıtım maksatlı gönderilen ajanda, defter, takvim, kalem, çikolata, şeker, çiçek gibi hediyelerde ise kabul edilebilir bedel her yıl insan Kaynakları Departmanı tarafından belirlenir ve duyurulur. Kişiye özel hediyelerin ve belirtilen değerin üzerinde olan gelen hediyelerin gönderen kurum/kuruluş ve kişilere ilgili şirket politikasını referans göstererek teşekkür e-postası ile geri gönderilmesi gerekmektedir.

Çalışanların, her ne sebeple olursa olsun taraflarla aşağıdaki ilişkilere girmeleri kesinlikle yasaktır:

 • Kabul edilebilir herhangi bir genel iş uygulamasının ötesine geçen herhangi bir menfaat (nakit para, ticari kazanç veya benzeri) sunulması veya kabul edilmesi;
 • Yukarıda açıklanan kabul edilebilir herhangi bir genel iş uygulamasının ötesine geçen herhangi bir ağırlama ve/veya hediye (bu gibi herhangi bir ağırlama ve/veya hediyenin bedelsiz ya da özel düşük bir bedel karşılığında) sunulması veya kabul edilmesi
 • Herhangi bir şirket çalışanının ya da ilgili tarafın, yukarıda sayılan yasaklanmış fiillere teşvik edilmesi ve
 • Makul genel iş uygulamaları kapsamına aykırı her türlü davranış.

Yardımseverlik Faaliyetleri

Şirket iyi niyetin korunması ve iyi bir yurttaş olma idealine sıkı sıkıya bağlıdır. Çalışanların kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer gönüllü faaliyetlere iştiraki desteklenir. Ancak, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda herhangi bir faaliyette bulunan Çalışanların, bu faaliyetlerinde şirket’i temsilen yer almaması ya da şirket nezdinde söz konusu kuruluşu temsilen hareket etmemesi esastır.

Çıkar Çatışmaların Önlenmesi

Çalışanların kişisel çıkarlarının ilgili mevzuat, düzenlemeler ve şirket Kuraları çerçevesinde şirket çıkarları ile çatışması halinde, şirket çıkar ve önceliklerine uygun aksiyon alınır. Çalışanların, mesleki ve özel yaşamlarına ilişkin konuları birbirinden açık bir biçimde ayırmaları gerekmektedir. Çalışanların, kişisel menfaatleri için şirket bünyesindeki işlerinden ve/veya pozisyonlarından yararlanmamaları gerekmektedir. Tüm iş ilişkileri ve süreçleri şirket’in çıkarlarına en iyi hizmet edecek şekilde yürütülmeli ve kişisel çıkar ya da ilişkiler üzerine inşa edilmemekledir. 

Çalışanların, bir çıkar çatışması yaratan ya da yaratması muhtemel olan herhangi bir yatırım yapılması, bir pozisyon ya da faydanın kabul edilmesi, bir işleme ya da bir iş anlaşmasına taraf olunması ya da benzer hallerde, işlemi gerçekleştirmeden önce durumun tüm koşul ve şartları detayları ile birlikte açıklaması ve bağlı oldukları yöneticinin konu ile ilgili yazılı onayını almaları gerekmektedir.

Bu amaçla,

 • Şirket’in ve Hissedarlarının çıkarlarına aykırılık teşkil edebilecek veya bunlarla çatışabilecek herhangi bir davranış ya da eylem içerisinde olunmaması,
 • Şirket’in kurumsal pozisyonunun, gizli bilgiler, vb. de dahil olmak üzere şirket varlıklarının ya da şirketin faaliyetleri sayesinde elde edilen iş fırsatlarının hiçbir surette kişisel çıkar için kullanılmaması,
 • Şirket’in faaliyetleri ile rekabet içinde olunmaması ya da hâlihazırda şirket’in bir çalışanı iken şirket ile rekabet içinde olan diğer şirket veya kuruluşlarda görev alınmaması ve işe alım sürecinde ya da diğer faaliyetlerde çalışanların akraba veya yakınlarına hiç bir şekilde öncelik tanımaması esastır.

Kişisel ve Gizli Bilgilerin Korunması ve Yönetimi

Şirket faaliyetleri doğrultusunda edindiği ya da kullandığı kişisel verileri, gizli bilgileri ve ticari sırları ilgili kanun ve düzenlemelerde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak toplar, işler ve korur.

Şirketin gizliliğin sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin haklarının korunması amacıyla, tüm faaliyetlerinde; şirket’in Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, veri koruma prosedürleri, sermayedarın konu ile ilgili kuralları ile ilgili kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelere uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla,

 • Şirketin gizli bilgileri ile yöneticiler, çalışanlar, müşteriler ya da benzeri kişilerin kişisel bilgilerinin sadece rıza gösterilen amaç ve kapsamda kullanılması ve bu bilgilerin ilgili kanun ve düzenlemelerde öngörülmediği sürece hiçbir suretle şirket dışında çıkarılmaması,
 • İlgili kişilerden açık rıza alınması, vb. gibi hususlarda yerel ve uluslararası mevzuat hükümleri ile ilgili düzenlemelere uyulması,
 • Bilgisayarlar, cep telefonları gibi iletişim araçlarının şirket içi düzenlemelere uygun şekilde kullanılması ve yönetilmesi,
 • Çalışanlarda bulunan gizli bilgiler, iletişim araçları, kimlikler vb. araçların şirket’le olan iş anlaşmasının sona erdirildiği an itibariyle şirket’e teslim edilmesi ve şirket ile iş ilişkisi sona erse erse bile şirket faaliyetleri neticesinde öğrenilen gizli bilgilerin hiçbir surette kullanılmaması ve başkaları ile paylaşılmaması esastır.

Fikri Mülkiyetin Korunması

Gerek şirket’in fikri mülkiyetinin korunması, gerekse üçüncü şahısların fikri mülkiyetlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir.

Bu amaçla;

 • Patent, telif, ticari marka hakları, know-how’lar veya şirket ya da üçüncü şahıslar tarafından ilgili kanun ve düzenlemelere aykırı şekilde elde edilen sektör, teknloji, vb. konulardaki gizli bilgilerin hiçbir şekilde kullanılmaması, kopyalanmaması ve satılmaması esastır.

İçeriden Bilgi Alma (Insider Trading) Yasağı

Bir şirkete ya da üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara ait ve genel olarak kamuya açık olmayan ve şirketin borsada işlem gören hisselerinin pazar fiyatı üzerinde etkili olabilecek nitelikteki herhangi bir bilgi “içeriden bilgi – insider information” olarak tanımlanmaktadır. İçeriden alınan bilgilere dayanarak hisse alım satımı şirket’in veya sermayedarının faaliyet gösterdiği birçok ülkede suç olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda şirket içeriden alınan bilgilere dayanarak hisse alım satımı işlemlerini kat'i surette yasaklamıştır.  

Bu amaçla,

 • Şirket ve diğer şirketlerle ilgili kamuya açıklanmamış bilgilerinin sıkı bir şekilde yönetilmesi, bu gizli bilgileri kullanarak ile hisse senedi alım ya da satım işlemlerinin kesinlikle yapılmaması, yine bu bilgilerin başkalarına sızdırılmaması ya da başkalarıyla paylaşılmaması ya da bu bilgiler doğrultusunda yapılan işlemlerin teşvik edilmemesi esastır.

Organize Suç Örgütleri ile Mücadele

Toplumsal güvenin sağlanması, toplum güvenliğine katkı ve güçlü bir kurumsal yönetim hedefi doğrultusunda, şirket organize suç faaliyetleri ve örgütlerine karşı mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri alır.

Bu amaçla,

 • Müşteri ve iş ortaklarının organize suçlara karışmadığından emin olunması, bu konuda en ufak bir şüphe oluşması durumunda dahi ilgili işlemin reddedilmesi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi için gerekli özenin gösterilmesi,
 • şirket olarak organize suç örgütlerinin talep ya da baskılarının kat'i suretle reddedilmesi esastır.

Kara Paranın Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

Şirket ürün ve hizmetlerinin suç gelirlerinin transferi, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılması amacıyla kullanılmasını engellemek üzere gerekli tedbirleri alır. 

Bu amaçla,

 • İlgili kanun ve düzenlemeler ile şirket içi kurallarda öngörüldüğü şekilde ve müşteriler ya da ilgili kişiler ile iş ilişkisi kurulurken veya iş ilişkisinin devamında dikkate alınacak risk derecelendirmesine esas alınarak, müşteriler ya da işlemlerle ilgili herhangi bir şüpheye yer olmadığından emin olunması amacıyla kimlik tespiti yapılması,
 • İlgili kanun ve düzenlemeler ile şirket içi kurallar doğrultusunda kara paranın aklanması ile ilgili şüphelerin beklemeksizin ilgili kurumlara bildirilmesi,
 • Ekonomik yaptırımlara konu olan ya da kara paranın aklanması faaliyetlerine karışan kişilerle hiçbir surette işlem yapılmaması,
 • Olası bir kara para aklama faaliyetine işaret eden üçüncü taraflarla yapılan herhangi bir şüpheli işlemin raporlanması,
 • Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında şirket tarafından verilen tüm eğitimlerin tamamlanması esastır.

Suçların Beyan Edilmesi

Sahtekarlık ya da emniyetin suiistimalini içeren herhangi bir suçtan hüküm giyen bir çalışanın durumu beklemeksizin Genel Sekreter ve İç Kontrol ve Uyum Departmanı ile İnsan Kaynakları Departmanı’na bildirmesi zorunludur. Çalışanın hüküm giydiği suçun sahtekarlık ya da emniyetin suiistimalini içerip içermediğinden emin olmaması halinde, Genel Sekreter ve İç Kontrol ve Uyum Departmanı’na danışması gerekmektedir. Herhangi bir tereddüt halinde, ilgili çalışanın, söz konusu tereddüdü Genel Sekreter ve İç Kontrol ve Uyum Departmanı’na danışarak netleştirmesi gerekmektedir.

Bir çalışanın sahtekarlık ya da emniyetin suiistimalini içeren herhangi bir suçtan hüküm giymesi halinde, söz konusu çalışanın iş akdi Disiplin Komitesi tarafından Disiplin Prosedürü’ne göre ayrıca yapılacaktır.

Uygun Siyasi Faaliyetler

Şirket faaliyetlerini adil bir şekilde ve siyaset ile uygun bir ilişki içerisinde yürütür. Bununla birlikte, Çalışanların kişisel siyasi faaliyetleri ile ilgili olarak özel hayat ile iş arasında kesin bir ayrım yapmaları gerekmektedir.

Uygun Finansal Raporlama, İlgili Kanun ve Düzenlemeleri Esas Alan Vergi İşlemleri

Şirket tarafından hazırlanan ve sigortacılık düzenleme kurumları ve diğer resmi kurumlara sunulan ya da şirket tarafından kamuya açıklanan her türlü rapor ya da belgenin tam, doğru, dürüst, zamanında ve anlaşılabilir şekilde düzenlenmesi ve ilgili kanun ve yasal düzenlemelere uygun olarak oluşturulmasının yanı sıra vergi ile ilgili kanun ve diğer düzenlemelere riayet edilmesi esastır. Bu nedenle mali tabloların doğruluğu ve şeffaflığı büyük önem teşkil etmektedir şirketin tüm defter ve kayıtları şirket’in işlemlerinin tam ve doğru olarak yansıtılmasını sağlayacak şekilde tutulur. İlgili muhasebe ilkelerine ve muhasebe kontrol sistemlerine uyumun sağlanması ve korunması esastır.

Bu amaçla;

 • Gerçekleşen tüm transfer ve faaliyetlerle ilgili işlemlerin ilgili kanun ve düzenlemeler ile şirket içi kurallar doğrultusunda uygun şekilde muhasebeleştirilmesi,
 • Şirketin mali tabloları ya da faaliyet sonuçları doğru ve tarafsız bir şekilde kanun ve düzenlemeler ile şirket içi kurallar doğrultusunda kamuya açıklanması,
 • Vergi ödemelerinin ve bildirimlerinin vergi kanunları ve ilgili kanun ve düzenlemeler ile şirket içi kurallar doğrultusunda yapılması esastır.