Bilgi Açıklama Politikası

Bilgi Açıklama Politikamızın Amacı

Bilgi açıklama politikamızın amacı, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin; hissedarlar, çalışanlar, müşteriler ve diğer ilişkili taraflarca zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, güncel, kolay ulaşılabilir ve eşit koşullarda paylaşılmasının sağlanmasıdır. Bu sayede şirketin, “Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge”de belirtilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden “Şeffaflık” ilkesine uyumu amaçlanır.

Açıklama İçerikleri

Şirket, Sigortacılık Kanunu, bu kanuna ilişkin düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ve diğer açıklamaları, genel Kabul görmüş muhasebe standartları ile Kurumsal Yönetişim prensiplerini gözeterek kamuyla paylaşır.

Ticari sır niteliğindeki bilgilerin belirlenmesinde, şirketin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilir.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Belirtilen amaca hizmet etmesi adına, kamunun bilgilendirilmesi aşağıda ifade edilen kanallardan sağlanmaktadır.

Kurumsal internet sitesi: Şirketimiz kurumsal internet sitesi mevcut mevzuata uygun olarak, kamuyu ve tüm ilişkili tarafları doğru ve anlaşılır biçimde bilgilendirmek amacıyla aktif olarak kullanılır.

İnternet sitemizde “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik”te ve yürürlükte olan ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen zorunlu içeriğin yanı sıra; aşağıdaki bilgiler yayımlanmaktadır;

a.  Türkçe ve İngilizce olarak Şirkete ilişkin kurumsal bilgiler

b.  Şirketin ticaret sicili ile ilgili ayrıntılar

c.  Ana Sözleşme

d.  Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler- Değişiklikleri müteakip güncellenir

e.  Faaliyet Raporları –Yıllık güncellenir

f.   Dipnotlar dâhil olmak üzere cari yıl ile son beş yılı kapsayan bağımsız denetim raporları ve mali tablolar

g.  Şirketin Misyonu ve Vizyonu

h.  Ürün broşürleri ve ürün içerikleri

i.   İletişim Çalışmaları

Basın Açıklamaları: Basın ile düzenli olarak görüşme ve toplantılar yapılması öngörülmemektedir, gerek görüldüğünde veya basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda yazılı ve görsel medya vasıtasıyla basın açıklamaları yapılır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. Çalışanlar kendilerine iletilen açıklama taleplerini beklemeksizin Marka Yönetimi ve Kurumsal İletişim Departmanı’na iletmekle yükümlüdür. Söz konusu açıklamaların içeriği Marka Yönetimi ve Kurumsal İletişim departmanının koordinasyonu ve İcra Kurulu Başkanı’nın onayı ile belirlenir. Basın açıklamalarının metinleri, gerekli görüldüğünde, yayınlanmadan önce Genel Sekreter’in görüşüne sunulabilir.

Ticaret Sicil Gazetesi: Ana sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantısı veya sermaye artırımı gibi durumlarda gerekli ilan ve duyurular Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılır.

Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer hususlara ait bildirimler, şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya duyurulabilir.